فروش فرزهای میزینگر
فروش ابزار و لوازم عمومی
فروش تجهیزات دندانپزشکی
فروش مواد ضد عفونی کننده
فروش دستکش های مصرفی
خمیر پروفیلاکسی (پروفی مور ) مروابن
سمان زینک اکساید اژونل مستردنت
خمیر کلسیم هیدروکساید – مروابن
کوربیلدآپ دوال کیور Master Dent
دایکال دنتین dentsply
محلول هیپوکلریت سدیم (هایپو اندوکس) – مروابن
سمان Z.O.E تقویت شده Master Dent
پودر زینک اکساید Master Dent
سمان موقت فاقد اوژنول Master Dent
کوربیلدآپ سلف کیور Master Dent