شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ابزار ترمیمی

385

Filters
اسپاتول پودر گذاری FIG.1 DL.955.010 FIG.1
90,000 تومان
اسپاتول پودر گذاری FIG.2 DL.955.020 FIG.2
90,000 تومان
اسپاتول پودر گذاری FIG.3 DL.955.030 FIG.3 SHARP
90,000 تومان
اسپاتول دهانی - heidemann DR.463.007 FIG.0 small DR.463.017 FIG.1 medium DR.463.027 FIG.2 large
70,000 تومان
اسپاتول دهانی - کوشا 1487 fig.1 small 1466 fig.2 medium 1467 fig.3 large
55,000 تومان
اسپاتول لکرون DL.880.020 FIG.2 mm 165 LECRON
70,000 تومان
اسپاتول محکمه - کوشا 1451 small 1452 medium 1453 large
55,000 تومان
اسپاتول محکمه FIG.1 DR.960.017 FIG.1 SIZE . SMALL
70,000 تومان
اسپاتول محکمه FIG.2 DR.960.027 FIG.2 SIZE . MEDIUM
70,000 تومان
اسپاتول محکمه FIG.3 DR.960.037 FIG.2 SIZE . LARGE
70,000 تومان
اسپاتول موم ناودانی DL.825.010 lessman small 130 mm DL.825.020 lessman large 175 mm
70,000 تومان
اسپاتول وکساب زاهله DL.945.060 FIG.6 ZAHLE 115 mm
70,000 تومان
اسپاتول وکساب زاهله - کوشا 2726
60,000 تومان
اکسکاواتر - کوشا 1601 small 1602 medium 1603 large
55,000 تومان
برنیشر – تی برنیشر - کوشا 1525 2mm
55,000 تومان
برنیشر – کندانسور - کوشا 1510 1.1mm fig.1 1511 1.4mm fig.2 1512 1.7mm fig.3 1513 2mm fig.4 1514 2.4mm fig.5 1515 2.8mm fig6
55,000 تومان
برنیشر - کوشا 1501 fig.1 small 1502 fig.2 medium 1503 fig.3 large
55,000 تومان
برنیشر تخم مرغی - کوشا 1535
55,000 تومان
تی برنیشر - کوشا 1531
55,000 تومان
ست ترمیمی 10 عددی - کوشا 1500
535,000 تومان